Open dag HBO Drechtsteden 2020

Post-bachelor Zorgadministratie

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. De post-bachelor Zorgadministratie gaat in op de veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Het op orde hebben van de registratief administratieve processen is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken van zorgverlening.

Post-bachelor Zorgadministratie

Post-bachelor Zorgadministratie

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. De post-bachelor Zorgadministratie gaat in op de veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Het op orde hebben van de registratief administratieve processen is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken van zorgverlening.

 

Duur en lestijden

Duur: Circa 6 maanden.

Dagdeel: De lessen worden in de middag gepland.

Examen: Opdrachten en toetsen, afsluitend een praktijkopdracht.

Lestijden: Van 13.30 - 16.30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
21 september 2020 Dordrecht Aanmelden

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen op zorginhoudelijk gebied, maar ook veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. In die omgeving vormt het op orde hebben van de registratief administratieve processen een zeer belangrijk aandachtsgebied. Belangrijk voor het optimaal functioneren van de administratieve processen zijn medewerkers die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. De post-bachelor opleiding Zorgadministratie onderscheidt zich door zich specifiek te richten op nieuwe kennis die nodig is om het primaire proces vanuit registratief en ook financieel administratief perspectief mogelijk te maken. In  deze opleiding maken we gebruik van e-learning gecombineerd met een vijftal bijeenkomsten (blended learning). Door deze combinatie bieden we veel flexibiliteit en besparing van tijd. De opleiding geeft kennis en inzicht in het registratieve zorgproces. Van zorginkoop tot zorgverantwoording. Het geeft inzicht in zowel de interne als externe omgeving waarin zorginstellingen en met name de ondersteunende diensten opereren. De student ontwikkelt zijn/haar inzicht en kennis over de geldende wet- en regelgeving en hoe deze te vertalen naar de basis registratieve/administratieve vastlegging en het interne en externe verantwoordingsproces.

De opleiding geeft antwoord op de meest voorkomende vragen uit het werkveld m.b.t.

 • Registratieve vraagstukken;
 • Verantwoordingseisen, zowel in- als extern;
 • Aandachtspunten bij het contracteren van de verschillende debiteuren/leveranciers.

Voor wie is de opleiding Zorgadministratie bedoeld? 

Medewerkers bij de zorginstellingen die zich bezighouden met de administratieve organisatie ter ondersteuning van het primaire zorgproces. Een brede doelgroep: Teamleiders zorg, medewerkers zorg- cliëntenadministratie, declaratiemedewerkers, controllers; allen die betrokken zijn bij het registratieproces van de zorg of daarmee willen of moeten werken. De opleiding is bedoeld voor met een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau of afgeronde hbo-opleiding. Werkervaring met een cliënt- en/of zorgadministratie is een pré.

Heeft u een andere achtergrond en wilt u bespreken of u daarmee ook toelaatbaar bent tot de opleiding, neemt u dan contact met Peter Baldé, per mail pbalde@hbodrechtsteden.nl of telefonisch 06-83673457. 

Oriënterend of intakegesprek - 10 maart 2020

Heeft u belangstelling in de opleiding of heeft u zich al aangemeld via de site? Dan nodigen we u graag uit voor een gesprek op dinsdag 10 maart in de middag. In dit gesprek bespreken we wederzijds de verwachtingen binnen de opleiding en de aansluiting tot uw huidig of toekomstig werkveld. Als u specifieke leervragen heeft bespreken we die ook. Met dit gesprek kunt u nog beter beeld krijgen van hetgeen de opleiding vraagt en biedt. Aanmelden voor een gesprek kan via een mailtje aan Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl.  

Programma

De opleiding is opgebouwd uit een vijftal thema's. Ieder thema bestaat uit een lesbijeenkomst en een aantal e-learning onderdelen.  

De vijf thema's nader toegelicht:

1. Het Zorgveld
In deze module gaan we in op de omgeving waarin zorginstellingen opereren en gegevensuitwisseling, het dataverkeer. Met welke partijen moeten de zorginstellingen rekening houden? Beleidsnotities en inkoopbeleid en geldende wet- en regelgeving waarbinnen er geopereerd moet worden. Dat is soms een spanningsveld.  Doel van deze module is inzichtelijk te maken dat naast de interne omgeving tegelijk rekening gehouden moet worden met de externe omgeving bij het inrichten van de zorgadministratie.

Aan de orde komen rollen, taken en verantwoordelijkheden van instanties als Nederrlandse Zoegautoriteit (NZa), Ministerie van VWS, CAK en SVB.  

We schenken aandacht aan de geldende wet- en regelgeving  

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
 • Jeugdwet (JW)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Justitie (als financier van de justitieel opgelegde zorg)
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

In dit college schenken we aandacht aan de problematiek binnen de meeste zorginstellingen. Denk hierbij aan zaken als ontbreken van duidelijke processchema's, geen duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV), in het kader van de AVG een autorisatiematrix gebaseerd op basis van individuelen in plaats van op functies. We gaan ook in op de interne communicatie en hoe deze te optimaliseren.    

2. Registratie en administratie 
We behandelen de inrichting van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Welke informatie is voor de inrichting ervan essentieel? Het berichtenverkeer komt aan bod. Melding aanvang zorg en melding uitzorg. We brengen het gehele proces van aanmelding tot declaratie en/of facturatie in kaart. De stappen van aanmelding van de cliënt en de vereiste gegevens die geregistreerd komen aan de orde. Evenals foutmeldingen en hoe daar mee te handelen. We gaan in op de processen, waarna we het automatiseringslandschap (IT) binnen zorginstellingen belichten. Daarna komen de verantwoordingseisen aan bod die gesteld worden door de diverse contractpartijen (partijen waarmee zorginstellingen overeenkomsten gesloten hebben). Inzicht in de inhoud van deze overeenkomsten is essentieel om te bepalen welke eisen er aan de informatie gesteld worden door de contractpartijen.

3. Processen in de zorg en lean werken
In deze module gaan we verder in op het zorgproces en we breiden dit uit met een korte introductie in de lean methodiek. Wat is lean werken? Wat is de achtergrond en het ontstaan van deze methodiek? En de belangrijkste vraag: Op welke wijze kan de lean methodiek een bijdrage leveren aan het (continu) optimaliseren van het proces van zorgadministratie binnen uw organisatie? We gaan in op deze vragen en de nemen stappen om lean te introduceren of verder te ontwikkelen.

Aan bod komen onderwerpen als

 • Het organiseren van een Brown paper sessie;
 • Zelfsturende teams;
 • Het bepalen van de registratie eisen, het verwerken van mutaties en de aandachtspunten daarbij;
 • De diverse uit te voeren controle maatregelen en het declaratie en facturatieproces.

4. Verandermanagement in relatie tot declaratie en facturatie
Verandermanagement. Van taakgericht naar resultaatgericht werken betekent voor velen een ingrijpende verandering. Hoe richt ik taken, bevoegdheden en veranderlijkheden in? Wat is het effect van mijn handelen op de rest van het registratieve- en verantwoordingsproces? We definieren het begrip proceseigenaar. En wat levert dit op voor de organisatie? We bespreken ook alle stappen in het verandertraject.

Het declaratie- en facturatieproces wordt uitgebreid behandeld en besproken. We gaan in op het berichtenverkeer, de keuze van declaratie of facturatie van geleverde zorg inclusief de verschillen hiertussen en de voor- en nadelen. We behandelen de verschillende manieren waarop er gedeclareerd kan of moet worden. Ook het verwerken en analyseren van de retourinformatie in de zorgadministratie komt aan de orde samen met de verantwoordingseisen en de daarbij behorende aandachtsgebieden.

5. Interne beheersing (Control en interne controle)
In dit thema gaat het om het de Administratieve Organisatie (AO), het  begrip control en het interne controleplan dat binnen organisaties wordt toegepast. We gaan in op implementatie van het controleplan en bepalen van de steekproef. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Primaire vastlegging;
 • Secundaire vastlegging;
 • Dossier controle;
 • Risico management;
 • Accountantantscontrole en eindverantwoording naar gemeenten.

We passen hier de Plan Do Check Act Cyclus (PDCA) toe die gedurende de gehele opleiding de basis vormt voor realisatie van alle (deel) processen. We verstrekken een handleiding voor het opstellen van een intern controleplan.

Docenten
Docenten zijn specialisten uit het werkveld die veel ervaring hebben bij uiteenlopende organisaties in zorgadministratieve functies.

Toetsing

De opleiding kent verschillende toetsmomenten in de vorm van opdrachten. Deze toetsen vinden plaats gedurende de opleiding. De toetsen zijn bedoeld om uw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vult u een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio voldoet u aan de gestelde eisen.

Duur en lestijden

De doorlooptijd is ca. zes maanden.
Vijf middagen lesprogramma (van 13.30 – 16.30 uur).
Twaalf lesmodules via e-learning.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ca. 84 uur. (3 EC).

Investering

Prijs € 3.005. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, toegang e-learning platform en toetsing.Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt de opleiding dan in 4 termijnen gedurende de looptijd van de opleiding. De extra kosten hiervoor zijn € 60 per betalingsregeling. 
Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Resultaat

U heeft aan het eind van de opleiding voldoende kennis van het administratieve proces, de specifieke wet- en regelgeving en daarbij geldende eisen. U bent in staat om binnen de eigen organisatie verbeteringen te constateren en op een gestructureerde wijze aan te pakken.

Na afloop van de opleiding

 • Kent u de belangrijkste spelers in de zorgmarkt en de relatie tussen de diverse in- en externe partijen voor een zorgorganisatie;
 • Heeft u kennis van de geldende wet- en regelgeving en weet u deze te vertalen naar de praktijk;
 • Heeft u toe te passen kennis van het zorgproces, met name van het ondersteunende registrerende proces;
 • Kent u de diverse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB's) in het proces en de scheiding tussen deze TVB’s (essentieel voor de AVG);
 • Kent u de verantwoordingseisen in de zorg (het accountantsprotocol en accountantscontrole) en de aandachtspunten bij het declareren, factureren en/of verwerken van retourinformatie (externe verantwoording);
 • Kunt u een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het ondersteunende proces middels ''Lean''. Tevens bent u in staat om een Brown paper sessie te organiseren.

Certificering

Nadat voldaan is aan alle opdrachten en deze met een voldoende zijn beoordeeld, heeft de student de opleiding met succes afgerond. U ontvangt het post-bachelor diploma ‘’Zorgadministratie’’. 

Praktische zaken

Als u een post-bachelor opleiding doet bij HBO Drechtsteden is het prettig te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onder meer kwaliteit en klanttevredenheid, toetsing en herkansingsmogelijkheden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die u daarover toelichting geven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Baldé 06 83 67 34 57 of mailen naar pbalde@hbodrechtsteden.nl.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
21 september 2020 Dordrecht Aanmelden
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.