Lectoraat Transitie, Rouw en Verlies

Lectoraat Transitie, Rouw en Verlies

In najaar van 2021 is het lectoraat Transitie, Rouw & Verlies bij HBO Drechtsteden gestart. Het nieuwe lectoraat, onder leiding van lector Anne Goossensen, is verbonden aan de bachelor opleiding Toegepaste Psychologie en de post-hbo opleiding Verlieskunde bij HBO Drechtsteden.

Doel
Met dit lectoraat worden docenten en studenten uitgedaagd om maatschappelijk relevante thema's binnen transitie, rouw en verlies in de praktijk te onderzoeken. Qua inhoud beoogt dit lectoraat bij te dragen aan de luisterintelligentie en ervaren compassie in rouwbegeleidingspraktijken. Ook wil het bijdragen aan een verminderd maatschappelijk ongemak met sterven, rouw en de dood. En nieuwe vormen in beeld brengen om met rouw om te gaan (rituelen, kunst). 

Over de lector
Prof. dr. Anne Goossensen woont in Dordrecht en werkt al meer dan 25 jaar als onderzoeker. Ze bekleedt een leerstoel Informele Zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Haar biografie is uitgebreid: haar projecten richten zich op het intermenselijke aspect van zorg binnen de huidige maatschappij: van mantelzorg, tot burenzorg en hoog-complexe medische zorg.

Lectorale rede
Op 21 april sprak prof. dr. Anne Goossensen in schouwburg Kunsmin  haar lectorale rede  ‘Stuck in a frozen or timeless time’ – Rouwen als kunst en kunde uit.

Iedereen krijgt – vroeg of laat – te maken met rouw na verlies van een dierbare. Toch bereiden wij ons in onze cultuur nauwelijks voor op die ervaringen. In haar lectorale rede bespreekt Anne Goossensen, lector Transitie, Rouw & Verlies van HBO Drechtsteden, de impact van de dood, verlies en rouw op ons leven. Rouw en verliespijn zijn de keerzijde van liefdevolle verbondenheid. Bestaat er een kunst van het verliezen? En is het mogelijk om voorbereid te zijn?

Met het inspiratierapport ‘Stervelingen’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het rapport  ‘Bringing death back into life’ van de Lancet Commission liggen nu concrete inzichten om onze omgang met rouw te herzien.

Vanuit de theorie over de dood, verlies en rouw kijkt Anne Goossensen naar de praktische vraag hoe we rouw kunnen begrijpen of duiden. Dat zegt namelijk veel over wat we als hulp bij rouw ervaren. Na een bespreking van diverse modellen, legt Anne Goossensen de fenomenologische definitie van rouw – de essentie van rouw in het dagelijks leven – uit. En ze vertelt waarom juist luisteren en non-verbale activiteiten met kunst en rituelen veelbelovend zijn voor begeleiding van mensen in rouwprocessen. De intrapsychische processen die maken dat mensen loskomen uit de ‘frozen and timeless time’, hebben daar alles mee te maken.

Het lectoraat van Anne Goossensen draagt bij aan kennis over rouwbegeleiding via de thema’s luisterintelligentie, compassie, kunst, rituelen en compassionate communities. Door het opzetten van proeftuinen én het onderzoeken van bestaande rouwbegeleiding, ontstaat richtinggevende kennis over de dood, verlies en rouw. Die kennis leidt tot verrijkte omgangsvormen met de dood, verlies en rouw, minder isolatie en meer zinvinding. Anne Goossensen werkt hiervoor samen met de post hbo-opleiding Verlieskunde van Stéphanie Beijnes en met de Dordtse proeftuin Villa TrösT, voor mensen in de rouw.

Hoe een gemeenschap zicht verhoudt tot de dood en vergankelijkheid, bepaalt hoe ze zich verhoudt tot het leven. En hoeveel levendigheid ze zich kan veroorloven. Het vastklampen aan verliespijn of het ontkennen of inkapselen ervan, leidt niet alleen tot mogelijk nare gevolgen op individueel niveau. Het ontneemt ook levendigheid en medeleven aan een gemeenschap, die daardoor onnodig verschraalt in haar repertoire om met moeilijke zaken om te gaan. Met haar lectorale rede wil Anne Goossensen initiatieven van sociale cohesie en steun initiëren, bevorderen en onderzoeken. Klik op onderstaande button om de lectorale rede online te lezen:
 

Lectorale rede: 'stuck in a frozen or timeless time'

 

Kenniskring en samenwerkingen
Een lectoraat bestaat, naast de lector, uit een kenniskring bestaande uit de leden Marije van den Bogerd, Corine Jansen en Richard Hattink, postdocs, docent-onderzoekers, studenten en promovendi. En er is een nauwe band met een of meerdere universiteiten in binnen- en buitenland. 

Ben je student Toegepaste Psychologie en spreekt het doen van praktijkonderzoek je aan? Neem dan contact op met de lector om de mogelijkheden te bespreken.

Het lectoraat participeert ook in diverse netwerken zoals, European Association Palliative Care; International Workgroup for Death Dying and Bereavement; Lectoren overleg Compassionate Communities; Dearly initiatief voor cultuuromslag rondom rouw bewerkstelligen; International researchgroup best care for the dying van John Ellershaw, Liverpool; voorbereidingsgroep NWO aanvraag over rouw met Geert Smid.

Project ‘Expertisecentrum luisteren’
Het lectoraat is betrokken bij het project ‘Expertisecentrum luisteren’. De missie van het expertisecentrum luisteren is het bevorderen van luister-intelligentie, zodat iedereen in de samenleving zich gehoord kan voelen. Klik hier voor meer informatie.

Uitnodiging tot verdieping
In het nieuwe jaar worden er diverse inspiratielezingen rondom verlies en rouw  aan inwoners van de Drechtsteden aangeboden. Voor professionals, maar ook voor hen die zelf verlies hebben meegemaakt. Wilt u van deze activiteiten op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier.

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.