HBO Drechtsteden

Inschrijfvoorwaarden

COLLEGEGELD

 Bij iedere opleiding staat de prijs van de betreffende opleiding vermeld. Tevens leest u daar de mogelijkheden omtrent termijnbetaling. HBO Drechtsteden factureert per schooljaar.

INSCHRIJFVOORWAARDEN

Indien u zich aanmeldt voor een bachelor of tweejarige opleiding op hbo-niveau bij HBO Drechtsteden dient u akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden:

 1. De definitieve inschrijving geschiedt uitsluitend na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier en positieve intake.
 2. U verklaart te voldoen aan de financiële verplichtingen van het collegegeld en overige kosten. Indien niet, te weinig of niet op tijd betaald wordt, zal de vordering onherroepelijk uit handen worden gegeven. Alle incasseringskosten komen voor rekening van de student. Indien de student niet aan de financiële verplichtingen voldoet, wordt de toegang tot colleges ontzegd ingaande de datum van ontvangst van de aanmaning.
 3. Het niet bezoeken van colleges e.d. geeft geen recht op enige vermindering van het collegegeld.
 4. Ziet u na inschrijving af van deelname aan de opleiding, dan moet u dit schriftelijk berichten via een email aan info@hbodrechtsteden.nl. Als datum van annulering (opzegging) geldt de datum van de email. Annuleert u tot een maand voor de start van de opleiding dan worden alleen administratiekosten (indien van toepassing op de opleiding: het inschrijfgeld) in rekening gebracht. Daarna treden de voorwaarden van de NRTO in werking.
 5. Tussentijds beëindigen van de opleiding tijdens het collegejaar leidt niet tot teruggave dan wel kwijtschelding van het collegegeld in het eerste jaar. Bij het stoppen met de opleiding tijdens het 2e t/m 4e jaar geldt: 
  - Bij stoppen vóór 1 februari bent u de helft van het collegegeld verschuldigd.
  - Bij stoppen ná 1 februari bent u het volledige bedrag van het collegegeld verschuldigd.
 6. Vanaf het 5e schooljaar betaalt de student vanaf oktober maandelijks een termijn (totaal 10 termijnen) tot en met het moment van afstuderen.
 7. Zonder tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw inschrijving tot het moment van afstuderen. Facturering geschiedt per schooljaar.
 8. Indien een kandidaat zakt voor een tussentijds examen en op grond daarvan de opleiding wenst te verlaten, gelden eveneens de bepalingen zoals verwoord in artikel 3.
 9. De student ontvangt na aanmelding een bevestiging. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. De studieovereenkomst vangt aan vanaf het moment dat de student bericht van de definitieve inschrijving heeft ontvangen.
 10. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Verplichtingen van vóór de ontbinding blijven van kracht.
 11. De hoogte van het collegegeld kan elk jaar worden aangepast, evenals de hoogte van het inschrijfgeld en de administratiekosten bij het betalen in termijnen.
 12. Door het accorderen van de inschrijfvoorwaarden verklaart u akkoord te gaan met de inschrijfvoorwaarden en de hoogte van het collegegeld zoals vermeld.
 13. Voor overige bepalingen gelden de voorwaarden van de NRTO.
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.