HBO Drechtsteden

Inschrijvingsvoorwaarden

COLLEGEGELD
Voor de deeltijd opleiding bedraagt het collegegeld het eerste jaar €2550,-- , voor de voltijd opleiding het eerste jaar €2990,- . Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te voldoen, u krijgt hiervoor een factuur van onze financiële administratie.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Indien u zich aanmeldt voor de opleiding Toegepaste Psychologie bij HBO Drechtsteden dient u akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden:

  1. De definitieve inschrijving geschiedt uitsluitend na ontvangst van een ingevuld en ondertekend  inschrijfformulier.
  2. U verklaart te voldoen aan de financiële verplichtingen van het collegegeld en overige kosten. Indien niet of te weinig, dan wel niet op tijd betaald wordt, zal de vordering onherroepelijk uit handen worden gegeven. Alle incasseringskosten komen voor rekening van de student. Indien de student niet aan de financiële verplichtingen voldoet, wordt de toegang tot colleges ontzegd ingaande de datum van ontvangst van de aanmaning.
  3. Het niet bezoeken van colleges e.d. geeft geen recht op enige vermindering van het collegegeld.
  4. Ziet u na inschrijving af van deelname aan de opleiding, dan moet u dit altijd berichten via een aangetekend schrijven. Als datum van annulering (opzegging) geldt de datum van het poststempel op de enveloppe van de brief c.q. de datum van het poststempel op de briefkaart. Annuleert u voor start van de opleiding dan worden alleen administratiekosten in rekening gebracht (zie de voorwaarden in de opleidingsbrochure). Tussentijds beëindigen van de opleiding tijdens het collegejaar leidt niet tot teruggave dan wel kwijtschelding van het collegegeld.
  5. U schrijft zich in voor de duur van de gehele opleiding. Indien een kandidaat zakt voor een tussentijds examen en op grond daarvan de opleiding wenst te verlaten, gelden eveneens de bepalingen zoals verwoord in artikel 3.
  6. De student ontvangt na aanmelding een bevestiging. Aanmelding  geschiedt op volgorde van binnenkomst. De studieovereenkomst vangt aan vanaf het moment dat de student bericht van de definitieve inschrijving heeft ontvangen.
  7. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Verplichtingen van vóór de ontbinding blijven van kracht.
  8. De hoogte van het collegegeld kan elk jaar worden aangepast, evenals de hoogte van het inschrijfgeld.
  9. De studieovereenkomst bestaat uit een ondertekend definitief inschrijfformulier.
  10. Door ondertekening van het definitieve inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van de inschrijvingsvoorwaarden en de hoogte van het collegegeld zoals vermeld..
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.